Обява за допълнителен подбор

От 6 януари 2014г. започва подбор на кандидати за стипендии в проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, BG051PO001-3.3.06-0044 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. На сайта на Университета в раздели „Горещи новини”, „Докторантури”, „Научна дейност”, както и на сайта на Философски факултет (phls.uni – sofia.bg) периодично ще се публикуват нужните за кандидатстване образци и информация за  хода на проекта. При допълнителни въпроси кандидатите могат да се обърнат към Ирена Черешарова, технически сътрудник – cheresharova@phls.uni-sofia.bg.

 

Изисквания към участниците:

1. Да са докторанти в редовна форма на обучение по социални и хуманитарни науки в СУ „Св. Климент Охридски”.

2. За стипендии право да кандидатстват имат само редовни докторанти първа и втора година на обучение.

3. Да са мотивирани да се възползват от предоставените им с Интегрираната програма възможности.

Докторантите трябва да представят следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявка за участие (свободен текст).

2. Автобиография (до 2 страници, в европейски формат и със задължително посочване на електронна поща за контакт).

3. Мотивационно писмо (до 1 страница).

4. Копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

5. Оценка на научния ръководител за етапа на работа по дисертационния труд (по типова форма).

6. Декларация, удостоверяваща право на участие в проекта (по образец).

7. Списък на публикации и на участия в научни форуми (ако е приложимо)

 

Документите за участие в проекта се подават в стая 214, Отдел „Докторантури и СДК”, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова – 15 февруари 2014 г.

 

Подборът на стипендиантите ще се проведе до 28 февруари 2014 г., като одобрените докторанти ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите.

Posted in Обяви | Вашият коментар

Представяне на програма „Фулбрайт-Шуман“

На 5 ноември 2013 г. от 10.30 ч. г-жа Ерика Лутс, директор на Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ, ще представи програмата „Фулбрайт-Шуман“, която предоставя стипендии за лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен) в областта на европеистиката.

Представянето ще се излъчва онлайн от зала „Яйцето“ (кампус „Изток“, бл. 4).

При интерес, моля заповядайте.

Posted in Събития | Вашият коментар

Текущ подбор за академична мобилност

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ обявява

 Процедура за ТЕКУЩ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

ВАЖНО! – допълнителни пояснения за участие в академична мобилност

                     списък на фирми за закупуване на самолетни билети

Място на подаване на документи: отдел „Докторанти и следдипломна квалификация”, стая 214, Отдел „Докторантури и СДК”, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта през 2012 и 2013 г., като участието в една от формите на академична мобилност трябва да се осъществи най-късно до 31 август 2014 г. Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

NB! Всеки докторант, участник в проекта, може да вземе участие само в една от предложените дейности за академична мобилност. Докторантите, кандидатствали и одобрени за участие в академична мобилност, не се допускат до повторно кандидатстване, включително и за форми на мобилност, различни от тази, за която са одобрени.

Уточнение: целта на участието в академична мобилност трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекта документи за кандидатстване от сайта на проекта: http://phdsu.wordpress.com/академична-мобилност/

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (15 свободни позиции):

- до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 4 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB!Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад;

6.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

- възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.


2. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (6 свободни позиции):

- до 5 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 6 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB!Ако е предвидено заплащане на такси за достъп до библиотеки, музеи, архиви и др., разходите за покриване на таксите са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;

3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;

4.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

- обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

3. За участие в летни училища в чужбина проектът финансира (3 свободни позиции):

- до 9 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 10 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват при билет за самолет, закупен само по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB!Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Информация за лятното училище, вкл. програма;

3. Потвърждение за участие от организаторите на лятното училище (може да се предаде допълнително);

4.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за участие в лятно училище и на избраните курсове към темата на дисертацията;

- мотивираност на предложението за участие в лятно училище;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.


NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.  

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Събития | Вашият коментар

ВАЖНО! Командировки в чужбина по академичната мобилност

 

На вниманието на всички докторанти, одобрени за участие в международни конференции и летни училища в чуждина:

Заповедите за командировка в чужбина се издават само при представено потвърждение от приемащата страна. Срокът за представяне на потвърждението е до 3 седмици преди датата на заминаване.

На одобрени кандидати, които не представят изисканите документи в срок, няма да бъдат издавани заповеди.

Кандидати, които са одобрени за участие в академична мобилност, но не желаят да осъществят пътуването, следва да представят заявление за отказ от пътуването.

 

 

Posted in Събития | Вашият коментар

Допълнителен подбор за академична мобилност

 Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

 Процедура за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР на кандидати

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

ВАЖНО! – допълнителни пояснения за участие в академична мобилност

                     списък на фирми за закупуване на самолетни билети

 Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта през 2012 и 2013 г., като участието в една от формите на академична мобилност трябва да се осъществи най-късно до 31 август 2014 г. Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

NB! Всеки докторант, участник в проекта, може да вземе участие само в една от предложените дейности за академична мобилност. Докторантите, кандидатствали до 31 май 2013 г. и одобрени за участие в академична мобилност, не се допускат до повторно кандидатстване, включително и за форми на мобилност, различни от тази, за която са одобрени.

Уточнение: целта на участието в академична мобилност трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекта документи за кандидатстване от сайта на проекта: http://phdsu.wordpress.com/академична-мобилност/

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (17 свободни позиции):

- до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 4 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо, както и разходи за вътрешен транспорт, в рамките на посочения максимум за транспортни разходи).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад;

6.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

- възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

2. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (8 свободни позиции):

- до 5 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 6 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо, както и разходи за вътрешен транспорт, в рамките на посочения максимум за транспортни разходи).

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;

3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;

4.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

- обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

3. За участие в летни училища в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

- до 9 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 10 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват при билет за самолет, закупен само по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо, както и разходи за вътрешен транспорт, в рамките на посочения максимум за транспортни разходи).

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Информация за лятното училище, вкл. програма;

3. Потвърждение за участие от организаторите на лятното училище (може да се предаде допълнително);

4.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за участие в лятно училище и на избраните курсове към темата на дисертацията;

- мотивираност на предложението за участие в лятно училище;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 септември 2013 г.

 Място на подаване на документи: отдел „Докторанти и следдипломна квалификация”, стая 214, Отдел „Докторантури и СДК”, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” –

Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Обяви | Вашият коментар

Лятна школа – Китен – 2013

Уважаеми докторанти,

Експертният съвет към проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“ обявява конкурс за подбор на участници в „Докторантска лятна школа по изследователски методи и техники в социалните и хуманитарните науки, Китен 2013“, която ще се проведе в периода 03.06.2013-09.06.2013 г.

В конкурса могат да участват всички участници по програмата. Кандидатурите се подават онлайн в информационната система Мудъл по дейността  до 12:00  ч. на 15.05.2013 (сряда).

Кандидатите ще бъдат класирани на база активността им в текущите дейности по проекта, удостоверена с атестационната карта.

Posted in Обяви | Вашият коментар

Обява за академична мобилност в чужбина

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

 Процедура за кандидатстване за финансиране на участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта през 2012 и 2013 г., като участието в една от формите на академична мобилност трябва да се осъществи най-късно до 31 август 2014 г. Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

NB! Всеки докторант, участник в проекта, може да вземе участие само в една от предложените дейности за академична мобилност.

 Уточнение: целта на участието в академична мобилност трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (до 20 участия):

- до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 4 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо, както и разходи за вътрешен транспорт, в рамките на посочения максимум за транспортни разходи).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад;

6. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

- възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

2. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (20 броя визити):

- до 5 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 6 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо, както и разходи за вътрешен транспорт, в рамките на посочения максимум за транспортни разходи).

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване (по образец) – ОБНОВЕН!!!;

2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;

3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;

4. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

- обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

3. За участие в летни училища в чужбина проектът финансира (10 броя):

- до 9 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

- до 10 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

- транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват при билет за самолет, закупен само по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо, както и разходи за вътрешен транспорт, в рамките на посочения максимум за транспортни разходи).

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Информация за лятното училище, вкл. програма;

3. Потвърждение за участие от организаторите на лятното училище (може да се предаде допълнително);

4. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

- релевантност на предложението за участие в лятно училище и на избраните курсове към темата на дисертацията;

- мотивираност на предложението за участие в лятно училище;

- участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

- принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 31 май 2013 г.

Място на подаване на документи: отдел „Докторанти и следдипломна квалификация”, стая 214, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова. Всички документи трябва да се подадат в два екземпляра.

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Обяви | Вашият коментар