Обява за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на кандидатури за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

Процедура за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта. Стипендианти, участвали в някоя от формите на мобилност, са допустими кандидати за участие в мобилности, различни от тези, по които вече са осъществили пътуване. Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

Уточнение: целта на участието в научна конференция или на провеждането на научна визита трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

ВАЖНО! Считано от 20 декември 2014 г. доставката на самолетни билети ще се извършва от една единствена фирма – Хорнит ООД!!!

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

– до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 4 дни дневни разходи за престой в размер на 35 евро на ден в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB! Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително, но не по-късно от 15 работни дни преди датата на отпътуване);
 3. Информация за конференцията;
 4. Програма на конференцията
 5. Резюме на предложения доклад (ако е приложимо);
 6. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

– възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 1. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

– до 7 нощувки, максимална сума на нощувка – 105 евро (206 лв.);

– до 8 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB! Ако е предвидено заплащане на такси за достъп до библиотеки, музеи, архиви и др., разходите за покриване на таксите са за сметка на докторанта.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;
 3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;
 4. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

– обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекти документи за кандидатстване от сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.  

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

 Място на подаване на документи: сектор „Докторанти“, стая 214, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 Уточнение: допълнителни пояснения за кандидатстване и участие в академичната мобилност можете да откриете на сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Advertisements
Posted in Събития | Вашият коментар

Обява за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на кандидатури за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

Процедура за ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта. Стипендианти, участвали в някоя от формите на мобилност, са допустими кандидати за участие в мобилности, различни от тези, по които вече са осъществили пътуване. Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

Уточнение: целта на участието в научна конференция или на провеждането на научна визита трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (2 свободни позиции):

– до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 4 дни дневни разходи за престой в размер на 35 евро на ден в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB! Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително, но не по-късно от 15 работни дни преди датата на отпътуване);
 3. Информация за конференцията;
 4. Програма на конференцията
 5. Резюме на предложения доклад (ако е приложимо);
 6. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

– възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 1. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (9 свободни позиции):

– до 7 нощувки, максимална сума на нощувка – 105 евро (206 лв.);

– до 8 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB! Ако е предвидено заплащане на такси за достъп до библиотеки, музеи, архиви и др., разходите за покриване на таксите са за сметка на докторанта.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;
 3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;
 4. Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

– обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекти документи за кандидатстване от сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.  

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

 Място на подаване на документи: сектор „Докторанти“, стая 214, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 Уточнение: допълнителни пояснения за кандидатстване и участие в академичната мобилност можете да откриете на сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Обяви | Вашият коментар

Актуализирано: Текущ прием за академична мобилност в чужбина – 1 свободна позиция

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

Процедура за ТЕКУЩ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

 Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта.Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

Уточнение: целта на участието в академична мобилност трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

 

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

– до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 4 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB! Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад;

6.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

– възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

 ИЗТЕГЛЕТЕ комплекти документи за кандидатстване от сайта на проекта:https://phdsu.wordpress.com/

 

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

 

Място на подаване на документи: сектор „Докторанти“, стая 214, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 

Уточнение: допълнителни пояснения за кандидатстване и участие в академичната мобилност можете да откриете на сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Обяви | Вашият коментар

Актуализирано: Текущ прием за академична мобилност в чужбина – 3 свободни места

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

Процедура за ТЕКУЩ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

 Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта, като участието в една от формите на академична мобилност трябва да се осъществи най-късно до 15 септември 2014 г.Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

NB! Всеки докторант, участник в проекта, може да вземе участие само в една от предложените дейности за академична мобилност. Докторантите, кандидатствали и одобрени за участие в академична мобилност, не се допускат до повторно кандидатстване, включително и за форми на мобилност, различни от тази, за която са одобрени.

Уточнение: целта на участието в академична мобилност трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (2 свободни позиции):

– до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 4 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB! Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад;

6.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

– възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

 

2. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (1 свободна позиция):

– до 5 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 6 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB! Ако е предвидено заплащане на такси за достъп до библиотеки, музеи, архиви и др., разходите за покриване на таксите са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;

3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;

4.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

 Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

– обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекти документи за кандидатстване от сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

 

Място на подаване на документи: сектор „Докторанти“, стая 214, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 

Уточнение: допълнителни пояснения за кандидатстване и участие в академичната мобилност можете да откриете на сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Обяви | Вашият коментар

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕКУЩ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ ЗА УЧАСТИЕ В АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ„Св. Климент Охридски” обявява

Процедура за ТЕКУЩ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ

за участие в АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

 Финансирането се предоставя от проект, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта, като участието в една от формите на академична мобилност трябва да се осъществи най-късно до 15 септември 2014 г.Всички допустими разходи са описани в настоящата обява.

NB! Всеки докторант, участник в проекта, може да вземе участие само в една от предложените дейности за академична мобилност. Докторантите, кандидатствали и одобрени за участие в академична мобилност, не се допускат до повторно кандидатстване, включително и за форми на мобилност, различни от тази, за която са одобрени.

Уточнение: целта на участието в академична мобилност трябва да е свързана с дисертацията на докторанта.

 1. За участие в научни конференции в чужбина проектът финансира (14 свободни позиции):

– до 3 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 4 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт).

NB! Финансира се участие в научни конференции, провеждани само в рамките на Европейския съюз!

NB! Ако е предвидено заплащане на такса правоучастие, разходите за покриване на таксата са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Потвърждение за участие от организаторите на конференцията (може да се предаде допълнително);

3. Информация за конференцията;

4. Програма на конференцията

5. Резюме на предложения доклад;

6.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложеното резюме на доклад към темата на дисертацията;

– възможности за издаване на публикация като резултат от участието в научна конференция;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

 

2. За участие в краткосрочни научни визити в чужбина проектът финансира (6 свободни позиции):

– до 5 нощувки, максимална сума на нощувка – 80 евро (160 лв.);

– до 6 дни дневни разходи за престой в размер до 35 евро в страни от ЕС, според Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (дневните разходи за страните извън ЕС са средно около 30 долара);

– транспортни разходи, максимална сума за пътни – 250 евро (500 лв.), като средствата се възстановяват само при билет за самолет, закупен по реда, създаден в СУ „Св. Климент Охридски” (допустими са и разходи за автобусен и железопътен транспорт, когато това е приложимо).

NB! Ако е предвидено заплащане на такси за достъп до библиотеки, музеи, архиви и др., разходите за покриване на таксите са за сметка на докторанта.

 

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Изследователски проект (до 2 стр.), обосноваващ необходимостта от реализация на научната визита;

3. Потвърждение от приемаща институция (архив, библиотека, музей, научна организация) – когато е приложимо;

4.Декларация за неучастие в подобни дейности в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (по образец)

 Подборът на кандидатите ще се осъществява според следните критерии:

– релевантност на предложението за провеждане на краткосрочна научна визита към темата на дисертацията;

– обоснованост и реалистичност на представения изследователски проект;

– участие на кандидата в дейностите по проекта (според проведената атестация към момента на кандидатстване);

– принос към развитието на научния потенциал на кандидата.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ комплекти документи за кандидатстване от сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

NB! Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на постъпване и ще бъдат одобрявани до изчерпване на обявените позиции за академична мобилност.

NB! Информацията за свободните позиции ще бъде актуализирана периодично.

 

Място на подаване на документи: сектор „Докторанти“, стая 214, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова

 

Уточнение: допълнителни пояснения за кандидатстване и участие в академичната мобилност можете да откриете на сайта на проекта: https://phdsu.wordpress.com/

 

За допълнителна информация се обръщайте към координаторa „Академична мобилност” – Кристина Фердинандова, kr.ferdinandova@gmail.com

Posted in Обяви | Вашият коментар

КОНКУРС ЗА ТРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер“ на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за отпускане на три стипендии за извършване на изследователска работа по темата за ролята на културната дипломация като медиатор, връзката й с общественото мнение и ролята й в съвременната геополитическа ситуация.

Срок за кандидатстване: 6 юни 2014 г.

За повече информация:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkurs_za_tri_izsledovatelski_stipendii_za_studenti_doktoranti_i_postdoktoranti

Posted in Събития | Вашият коментар

Конкурс за участие в Международния Фулбрайтов летен институт – 2014

Уважаеми докторанти,

Препращаме Ви информация за добра възможност за участие в Международния Фулбрайтов летен институт – 2014 (х. Рио Правец, 11-13 август 2014г.)  по линия на научна програма „Иновации в университетското преподаване и академичните изследвания“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“.

Срок за кандидатстване: 2 юни 2014 г.

За повече информация за конкурса:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkurs_za_nabirane_na_uchastnici_v_mezhdunarodniya_fulbrajtov_leten_institut

Posted in Обяви | Вашият коментар